Lanka Gossip News -ලංකාවේ අලුත්ම විත්ති බලන්න..!

Latest Lanka Gossip News, Gossip Articles, Gossip Stories From Sri Lanka

Paid Advertisement

Paid Advertisement

RECENT LANKA GOSSIP NEWS

 
mshqñf.a l,siu ye,s,d''

miq.sh ud¾;=udifha§ hq.Èúhg msúis ckm%sh ks<s mshqñ mqrisxyf.a l,siïj,g úY‍%du§ w;ehs jd¾;d fõ'

mshqñ l,siï úY%duhjd we;af;a .jqï we§ug we;s jQ wdYdjla ksid nj weh mejiqjo mshqñf.a f.or wh mjikafka Bg fjkia l;djls'

weh l,siï j,ska .jqïj,g udrejQfha blaukskau ore iqr;,a ne,Sug njhs'

ujla jkakg fmr ieye,aÆ weÿï we§ug mqreÿùug mshqñ l,siñka .jqug nei we;ehs mejfia'

mshqñf.a ieñhd jkafka f¾ñ rdÊ,d,ah'

újdyfhka miqj fï hqj,f.a uOq iuh .;jQfha i;s foll ld,hla mqrd
isx.mamQrefõh'

mshqñg" fró yuqù ;snqfKa Tjqkaf.a ñ;=frl=f.a újdy idohl§h'

0 comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Paid Advertisement

Paid Advertisement

Lanka Gossip Photo Gallery